donderdag, 13. januari 2078, Brussels, Vitrine #500: Nothing comes to Mind

Beschrijving van de gebeurtenis
Vitrine #500 – 13-31 januari 2078


“Nothing comes to Mind: the case of remains after Vitrine #499, June 10-30, 2049”


LUCA School of Arts Sint-Lukas Bibliotheek

Paleizenstraat 70, 1030 Brussel

Maandag-donderdag 09-19u / vrijdag 09-17u

NL

In de eerste helft van de 21ste eeuw organiseerde Michel Kolenberg, toenmalig bibliothecaris van LUCA School of Arts Brussel, de inmiddels vermaarde tentoonstellingreeks Vitrine #. Niet minder dan 499 kunstenaars stelden hun werk tentoon in de vitrinekast aan de ingang van de bibliotheek. Met de onherroepelijke sluiting van de befaamde kunstschool in 2049 kwam ook aan deze tentoonstellingreeks een abrupt einde.

Laat meer zien

Tot de plechtige heropening in 2075 bleef het schoolgebouw gedurende decennia zonder bestemming en werd het al snel een kraakoord voor vluchtelingen en dakloze kunstenaars. De school en haar bibliotheek waren deze periode het slachtoffer van vandalisme en werden zo goed als volledig leeggeroofd.

Na de Global Black Out van het toenmalige “internet” in 2069 werd ook het volledige digitale archief van de school en haar bibliotheek gewist, met als gevolg dat de gehele geschiedenis van de kunstschool, haar bibliotheek en de Vitrinetentoonstellingreeks volledig verloren was gegaan.

Met de hulp van het in 2076 heropgerichte Sint-Lukasarchief zijn we op zoek gegaan naar nagebleven sporen. Éen van die sporen leidde ons naar de recent verdwenen kunstenaar Joachim Devillé. Deze alsnog onbekende figuur verbleef vrijwel zeker als dakloze kunstenaar in het schoolgebouw vlak na de sluiting in 2049. Tijdens zijn verblijf maakte hij een niet nader bepaald aantal tekeningen van het gebouw en van de bibliotheekruimte.

Op basis van deze tekeningen zijn we vrijwel zeker dat de laatste Vitrinetentoonstelling mag toegeschreven worden aan het inmiddels wereldberoemde kunstenaarscollectief Anonymous Bastards. Op de hal van de bibliotheek werd de slogan “Nothing comes to Mind.” in hun typische no-nonsense stijl aangebracht. Joachim Devillé tekende ook de vernielde vitrinekast, met een daarin achtergelaten sculptuur. Ook deze artistieke interventie is toe te schrijven aan Anonymous Bastards, alomgekend voor hun “vernielzuchtskunst”.

Tot slot vonden we ontegensprekelijk bewijs via de familie van een anonieme affiche-verzamelaar. Een zwaar beschadigd, maar uniek en uiterst zeldzaam exemplaar van de laatste tentoonstellingsaffiche Vitrine #499 kondigt ook hier Anonymous Bastards aan. Dit pronkstuk van deze archieftentoonstelling, de achtergelaten tekeningen van Joachim Devillé en enkele kostbare objecten werpen een klein maar onmisbaar licht op een duistere periode.

Met deze 500ste Vitrine-editie zetten we een traditie verder. Tot het einde van van dit academiejaar 2077-78 gaan we op zoek naar sporen van vergeten en verloren gewaande tentoonstellingen die hier ooit plaatsvonden. Daarna geven we de vitrinekast terug aan wie zij toebehoort: de kunstenaars van vandaag.

***
FR

Durant la première moitié du XXIe siècle, Michel Kolenberg, à l’époque bibliothécaire de LUCA School of Arts Bruxelles, organisa la série d’expositions Vitrine#, fameuse depuis. Non moins de 499 artistes exposèrent leurs œuvres dans la vitrine à l’entrée de la bibliothèque. Avec la fermeture irrévocable de la célèbre école d’art en 2049, la série d’expositions connut également une fin abrupte.

Jusqu’à la réouverture solennelle en 2075, l’édifice scolaire demeura sans destination pendant des décennies et devint rapidement un lieu de squat pour réfugiés et artistes sans abri. L’école et sa bibliothèque tombèrent en proie au vandalisme et furent presque entièrement pillées.

Après le Global Black Out, en 2069, de l’”internet” d’alors, les archives digitales de l’école et de la bibliothèque furent complètement effacées. En conséquence, l’histoire de l’école d’art, de sa bibliothèque et de la série d’expositions Vitrine fut perdue.

Avec l’aide de la Sint-Lukasarchief, rétablie en 2076, nous avons entrepris la recherche de traces ayant survécu à la catastrophe. Une de ces traces nous a menés à l’artiste récemment disparu Joachim Devillé. Ce personnage inconnu à ce jour demeura presque certainement dans l’édifice scolaire en tant qu’artiste sans abri, juste après la fermeture en 2049. Pendant, son séjour, il réalisa un nombre non défini de dessins du bâtiment et de la bibliothèque.

En nous basant sur ces dessins, nous sommes pratiquement sûrs que la dernière exposition Vitrine peut être attribuée au collectif d’artistes Anonymous Bastards, maintenant mondialement connu. Dans le hall de la bibliothèque fut apposé le slogan « Nothing comes to Mind » , dans leur style typique sans fioritures. Joachim Devillé a aussi dessiné la vitrine démolie, avec une sculpture abandonnée à l’intérieur. Cette intervention artistique est également à mettre au compte des Anonymous Bastards, bien connus pour leur « art de la fureur dévastatrice ».

Enfin, nous avons trouvé une preuve irréfutable, grâce à la famille d’un collectionneur d’affiches anonyme. Un exemplaire fortement endommagé, mais unique et extrêmement rare de la dernière affiche Vitrine #499 annonce également les Anonymous Bastards. Cette pièce maîtresse de cette exposition d’archives, les dessins laissés par Joachim Devillé et quelques objets précieux jettent une lumière faible, mais indispensable sur cette période sombre.

Avec cette 500e édition de Vitrine, nous perpétuons une tradition. Jusqu’à la fin de cette année académique 2077-78, nous poursuivrons la recherche d’expositions oubliées et réputées perdues qui, jadis, furent organisées ici. Après, nous rendrons la vitrine à ceux à qui elle appartient : aux artistes d’aujourd’hui.

***
ENG
During the first half of the 21st century, Michel Kolenberg, a librarian at the Brussels LUCA School of Arts at the time, organized the legendary series of exhibitions titled Vitrine #. No fewer than 499 artists were given the opportunity to exhibit their work in the display case near the library entrance. The irrevocable closure of the arts college in 2049 led to the immediate discontinuation of the exhibition series.

Until its official reopening in 2075, the school building remained without purpose for decades and soon became a squat for refugees and homeless artists. During this period, the school and its library became subject to vandalism and were basically stripped of their contents.

After the Global Black Out of the ‘internet’ at the time in 2069, the entire digital archives of the school and library were erased, which meant the loss of the entire history of the school, its library, and the Vitrine exhibition series.

Assisted by the Sint-Lukas Archief, which was resurrected in 2076, we have been able to look for any remaining clues. One of these led us to the recently disappeared artist Joachim Devillé. This yet unknown character almost certainly found accommodation as a homeless artist in the school building soon after its closure in 2049. During his stay here, he made an unspecified number of drawings of the building and the library itself.

Based on these drawings, we can be fairly sure that the last Vitrine exhibition may be attributed to the artists’ collective Anonymous Bastards. The slogan ‘Nothing comes to Mind’ had been applied to the library entrance hall in their characteristic no-nonsense style. Joachim Devillé also drew the wrecked display case with in it a sculpture left behind. This artistic intervention may safely be attributed to Anonymous Bastards, notorious for their ‘vandal art’.

The final proof came via the family of an anonymous poster collector: a seriously damaged, but very rare copy of the last exhibition poster, Vitrine #499, also announces the Anonymous Bastards. This showpiece of our archive exhibition, the abandoned drawings by Joachim Devillé, and a small number of precious objects shed some invaluable light on a period of darkness.

With this 500th edition of Vitrine we would like to continue the tradition. At the end of this academic year 2077-78 wel shall be looking for the traces of exhibitions forgotten and presumed lost, in order to return the display case to whom it belongs: to the artists of today.

all info here:

Vitrine #500: Nothing comes to Mind, Brussels evenement

Vind meer interessante evenementen
Krijg event aanbevelingen op basis van uw Facebook-smaak. Snap het nu!Toon me de geschikte evenementen voor mijNiet nu